Projectinformatie


Project: Mannen met borstkanker Van: Antoni van Leeuwenhoek Subsidie: € 176.350 Doel: toegankelijkheid en kwaliteit van medische en psychosociale informatie over, en zorg voor mannen met borstkanker verbeteren Resultaten: keuzehulp over de behandeling, uitbreiding van informatie op website over psychosociale en seksuele gevolgen en over erfelijkheidsonderzoek Meer info: mannenmetborstkanker.nl


Project: Kleine mensen met een grote kinderwens Van: Belangenvereniging voor Kleine Mensen (BVKM) Subsidie: € 98.000 Doel: beperken, voorkomen en (h)erkennen van psychosociale gevolgen bij kleine mensen met een kinderwens Resultaten: informatieve website vanuit ervaringsperspectief, project heeft ook aanjagende rol gespeeld voor oprichting expertisecentrum (in UMC Utrecht) Meer info: kleinmensmetkinderwens.nl


Project: #Leven met OI (osteogenesis imperfecta) Van: Stichting Care4BrittleBones, patiëntenvereniging VOI en expertisecentra OI Subsidie: € 170.000 euro Doel: verhelderen van aard en omvang van psychosociale problemen bij mensen met OI, bewustzijn vergroten, aanbod aan (in)formele zorg toegankelijker maken, betere zorg leveren Resultaten: informatie en tools op oivereniging.nl en op care4brittlebones.org Meer info: oivereniging.nl en care4brittlebones.org


Project: Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen Van: Patiëntenfederatie Nederland (in samenwerking met patiëntenverenigingen) Subsidie: € 750.000 Doel: bewustwording en herkenning van psychoso­ciale klachten vergroten, informatie verbeteren; behandelmogelijkheden inzichtelijk maken en vindbaarheid psychosociale zorgverleners verbeteren Resultaten: implementatie van screeningsinstrumenten in zorgverlenerspraktijk, patiëntinformatie ontwikkeld, keuzehulp voor zorgverleners ontwikkeld Meer info: patientenfederatie.nl/psychosocialezorg


Project: Fitter bij kanker, hart- en vaat-, en longaandoeningen Van: Helen Downing Instituut Subsidie: € 197.000 Doel: zorgvragers en -verleners bewust maken van ernstige vermoeidheid als veelvoorkomend probleem bij ernstige somatische aandoening en van de impact op patiënt en omgeving, attenderen op mogelijkheden om dit te verbeteren Resultaten: publiekscampagne Fitter bij ziekte, nieuwe website, animaties en ervaringsverhalen voor patiënten, brochures, educatieve animatie voor zorgverleners Meer info: fitterbijziekte.nl


Project: Hij moet toch eten? Van: Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) Subsidie: € 200.000 Doel: inzicht verkrijgen in psychosociale gevolgen van onvermogen tot eten van patiënten met kanker en hun naasten en in wat zij nodig hebben om daarmee om te gaan, bekendheid en bewustwording bij zorgverleners vergroten Resultaten: gesprekshulp voor patiënten en hun naasten (voedingenkankerinfo.nl/gevoelens-door-het-moeilijk-eten/), e-learning voor verpleegkundigen (voedingenkankerinfo.nl/elearning) Meer info: kanker.nl en voedingenkankerinfo.nl


Project: Psychosociale zorg, ook onze zorg! Van: IKNL en V&VN namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) Subsidie: € 415.500 Doel: vergroten van bewustwording bij zorgprofessionals, stand van zaken rond psychosociale zorg inzichtelijk maken bij zorgprofessionals door items te registreren en spiegelinformatie terug te koppelen Resultaten: e-learning en masterclasses ontwikkeld en gegeven aan tientallen zorgprofessionals; beslisboom ontwikkeld Meer info: iknl.nl/survivorship/signaleren of m.velthuis@iknl.nl


Project: Kanker doet veel met je Van: Stichting IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie) Subsidie: € 397.500 Doel: normaliseren van psychosociale klachten bij kanker, verbeteren van vindbaarheid formele en informele psychosociale zorg; vertalen van informatie voor doelgroep laaggeletterden Resultaten: website (kankerdoetveelmetje.nl), animaties, Praathulpkaart Meer info: kankerdoetveelmetje.nl


Project: Versterking draagkracht ouders zorgintensief kind Van: Stichting Kind en Ziekenhuis Subsidie: € 174.500 Doel: bevorderen dat ouders van een ziek kind beter inzicht krijgen in hun situatie en psychosociale draagkracht en daardoor goed voorbereid zijn op gesprek met zorgverleners en beslissingen die moeten worden genomen Resultaten: interactieve Zorg-Werk-Leven-balans-tool (portaalkindenziekenhuis.nl), visiedocument voor zorgprofessionals (kindenziekenhuis.nl/zorg-werk-leven) en sociale kaart (kindenziekenhuis.nl/sociale-kaart) Meer info: kindenziekenhuis.nl


Project: Psychosociale zorg bij SMA Van: landelijk expertisecentrum SMA (UMC Utrecht), Vereniging Spierziekten Nederland, Arq, NIVEL Subsidie: € 331.000 Doel: routekaart ontwikkelen die behoefte aan en aanbod van psychosociale zorg voor SMA-patiënten verheldert en implicaties voor zorgproces in kaart brengt Resultaten: vragenlijst over transparantie van en behoefte aan psychosociale zorg, routekaart, website waar de kaarten op te vinden zijn Meer info: levenmetsma.nl


Project: Verbetering van digitale informatievoorziening via KLIK Van: KLIK-team Amsterdam UMC, i.s.m. diverse partners Subsidie: € 432.000 Doel: beter in kaart brengen van psychosociale problemen bij kinderen met somatische aandoeningen en hun ouders door het KLIK-PROM-portaal te verbeteren Resultaten: KLIK-portaal is verbeterd en voor meer patiënten toegankelijk gemaakt (gebruik is aanzienlijk gestegen), Patient Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS) is vertaald en beschikbaar gemaakt binnen KLIK en KLIK is geïntegreerd in het elektronisch patiëntdossier Meer info: hetklikt.nu en dutchflemishpromis.nl


Project: Klinefelter, en dan? Van: Nederlandse Klinefelter Vereniging Subsidie: € 117.500 Doel: verminderen van psychosociale problemen bij mannen met diagnose Syndroom van Klinefelter door deze inzichtelijk te maken, handelingsopties te beschrijven, patiënten de gelegenheid te bieden om samen met de specialist te beslissen of zij extra ondersteuning inschakelen van een psycholoog of seksuoloog, en te tonen waar deze ondersteuning te vinden is Resultaten: website, animatie en digitaal informatietraject vanuit patiëntperspectief Meer info: klinefelterendan.nl


Project: Psychosociale zorg voor parkinson op de kaart Van: ParkinsonNet Subsidie: € 148.000 Doel: psychosociale ondersteuning voor parkinsonpatiënten verbeteren door belemmeringen te benoemen, signaleringsinstrument op te stellen, ParkinsonNet uit te breiden met psychosociale zorgverleners, patiënten en familie beter informeren over aanbod psychosociale begeleiding Resultaten: beter inzicht in belemmeringen, signaleringsinstrument (hulpkaart) voor zorgverleners en informatiefolder voor patiënten, ParkinsonNet uitgebreid met parkinsonzorgzoeker.nl, foldermateriaal, aanstelling psychosociale expert Meer info: parkinsonnet.nl, parkinson-vereniging.nl


Project: TRANSIT Initiatiefnemer: Amalia Kinderziekenhuis (Radboudumc) Subsidie: € 449.000 Doel: tijdige signalering van psychosociale veerkracht bij chronisch zieke kinderen en gezinnen, met het doel om medische behandeling beter te laten aansluiten bij omstandigheden van kind en gezin en vroegtijdig duidelijk te krijgen of (en zo ja, waar) aanvullende psychosociale zorg is geïndiceerd. Uiteindelijke doel is dat medische en psychosociale professionals kinderen en hun gezinnen geïntegreerde zorg aanbieden, dicht bij huis. Resultaten: screeningsinstrument om psychosociale kwetsbaarheid te signaleren (samen met kinderen, ouders en professionals zorgplan ontwikkeld), informatie verzameld over sociale en emotionele gevolgen van chronische aandoeningen voor kinderen, ouders, broers en zussen, werkwijzen ontwikkeld voor psychosociale zorgverleners in 1e en 2e lijn en inzicht verkregen in effecten van TRANSIT. Meer info: radboudumc.nl/transit


Project: Young Stroke Toolbox Van: afdelingen neurochirurgie en neurologie van Radboudumc en Rijnstate Ziekenhuis Subsidie: € 117.000 Doel: betere herkenning van psychosociale gevolgen na een beroerte, erkenning hiervan door sociale instanties, verkenning van betere hulpverleningsmogelijkheden Resultaten: ontwikkeling Young Stroke Toolbox, zorgkaart wordt uitgebreid, website ontwikkeld Meer info: youngstroketoolbox.nl


Project: Eerlijke voorlichting aan ouders van een kind met sondevoeding Van: Vereniging Nee-eten Subsidie: € 84.500 Doel: psychosociale gevolgen beperken of voorkomen door ouders van kind met sondevoeding informatie te geven over deze gevolgen en ze inzicht te bieden in de momenten waarop er keuzes kunnen worden gemaakt (samen met zorgverleners) Resultaten: Praatplaat (digitaal, papier en app), deze is verspreid binnen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, beroepsverenigingen zorgverleners Meer info: nee-eten.nl/praatplaat


Project: Dialoogmodel bij ingrijpende somatische aandoeningen Van: Zuyderland Medisch Centrum Subsidie: € 598.500 Doel: Dialoogmodel (ontwikkeld in de ggz) toepasbaar maken voor patiënten met ingrijpende somatische aandoeningen en zorgmedewerkers hierin scholen Resultaten: Dialoogmodel is aangepast, bijna 100 zorgprofessionals van Zuyderland zijn geschoold in het gebruik ervan bij patiënten met ingrijpende somatische aandoeningen Meer info: dialoogmodel.nl en zuyderland.nlDe bedragen zijn afgerond op ronde getallen.